Volebný program

Ekonomika, hospodárenie, plánovanie

 • Kompletný audit – verejných financií mesta a audit zmlúv.
 • Zmena organizačnej štruktúry mesta s cieľom zefektívniť prácu MÚ, vrátane personálnych zmien s výrazným dôrazom na odbornosť a profesionalitu.
 • Spravodlivé prerozdeľovanie dotácií- každý subjekt odčerpávajúci pravidelne dotácie z mestskej kasy bude povinný viesť transparentný účet.
 • Zníženie platu primátora.
 • Čo najrýchlejšie zostavenie odborného projektového tímu a tým výrazné zapojenie mesta do projektov a výziev na získanie eurofondov, štátnej podpory a všetkých dostupných zdrojov pre rozvoj mesta
 • Vytvorenie koncepcie na tvorbu sociálnej pomoci obyvateľom mesta z dôvodu ekonomickej krízy
 • Iniciovanie stretnutí s miestnymi podnikateľmi s cieľom mesto zatraktívniť pre návštevníkov

Sociálna a zdravotná starostlivosť

 • Do zariadení soc. služieb mesta Svit primárne príjmanie klientov s trvalým pobytom v meste Svit.
 • Zriadenie mestskej prepravnej služby pre seniorov,  potrebnej k návšteve lekára, či absolvovaniu vyšetrenia.
 • Zriadenie mestskej jednotky ošetrovateľskej služby pre seniorov- ADOS.
 • Zriadenie centra aktívneho starnutia pri  DOS vo Svite, s ponukou rehabilitácie a fyzioterapie pre seniorov.
 • Zabezpečenie pre seniorov v DOS na Štúrovej ul. vo Svite 24 hod. službu.
 • Rozšírenie kapacity denného stacionára a zatraktívnenie prostredia, služieb a aktivít tejto služby pre seniorov.
 • Zabezpečenie dodávateľa stravy pre seniorov,  pre mestské zariadenia, ako aj rozvoz stravy do domácností so zreteľom na diétny systém prípravy stravy pre seniorov.
 • Rozšírenie kapacít ZOS- získanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov na vybudovanie  a moderné  zariadenie nového a komplexného Centra sociálnych služieb.
 • Zostavenie funkčného krízového manažmentu mesta  v prípade živelnej pohromy či hromadného nešťastia.
 • Vypracovanie konkrétneho programu a systému služieb pre osamelo žijúcich ľudí v meste Svit, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby (nielen seniorov)
 • Organizovanie preventívnych programov na predchádzanie sociálno- patologických javov mládeže-alkohol, drogy, nočné potulovanie.
 •  V meste Svit zriadenie potravinovej banky a materiálnej  pomoci pre sociálne vylúčené a odkázané  osoby v hmotnej núdzi. 
 • Verejný poradovník k prideľovaniu mestských bytov.

Školstvo, šport, kultúra

 • Do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit primárne príjmanie detí s trvalým pobytom vo Svite.
 • Zjednotenie príspevku z prenesených kompetencií mesta zo št. rozpočtu  v MŠ na žiaka tak pre mestské ako aj súkromné škôlky. 
 • Zaviazať starostov okolitých obcí  zabezpečením a financovaním špeciálnych pedagógov a asistentov pre ich dochádzajúce detí a žiakov z ich obcí.
 • Zlepšiť technický stav školských budov, zveľadenie školského areálu Spojenej školy Mierová vo Svite.
 • Podpora školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, oprava budov, navýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov, zabezpečenie vyššej bezpečnosti a hygieny na školách.
 • Podpora športových klubov sídliacich v meste, rovnomerné prerozdelenie dotácií na klubový šport, výraznejšia podpora futbalového klubu, hokejbalistov, lukostrelcov   a výraznejšia  podpora individuálnych športovcov.
 • Podpora dobrovoľníkov – hasičov vo Svite, podpora ich aktivít v meste a účasti na súťažiach.
 • Výrazná podpora spoluúčasťou  všetkých subjektov pracujúcich vo verejnom a kultúrnom záujme mesta Svit na účasti na projektoch či žiadostiach v projektoch.

Technické služby

 • Navýšenie rozpočtu  TS, zníženie počtu administratívy, zvýšenie počtu pracovníkov v teréne, navýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov TS.
 • Vytvorenie pri TS mesta Svit správu mestských komunikácií.
 • Kompletná obnova techniky.
 • Zavedenie funkcie mestského záhradníka.
 • Oprava chodníkov, osadenie lavičiek, smetných košov a stojísk pre kontajnery v meste aj v MČ Podskalka.
 • Revitalizácia mestskej zelene, návrh na vybudovanie mestského parku s oddychovou zónou v MČ Podskalka- dokončenie už začatých projektov, ak nejaké sú.
 • Starostlivosť o okolie pomníkov a pomníky ako také, kvetinová výzdoba a celoročná úprava.
 • Zriadenie mestského útulku pre túlavé zvieratá, cvičiská a vypracovanie  kastračného programu.
 • Riešenie kanálov a dažďovej vody v meste počas prívalových dažďov, pravidelná kontrola a čistenie vpustí.
 • Návrh projektu parkovania a parkovacích zón  pre mesto v nevyužívaných a neudržiavaných miestach, vypracovanie projektu parkovania prioritne pre obyvateľov mesta Svit.
 • Vybudovanie novej siete verejného osvetlenia – výmena káblov pre verejné osvetlenie, nadväzujúc už na potencionálne vykonaný audit osvetlenia.
 • Prepracovanie a aktualizácia Územného plánu Mesta. Vyvolanie verejnej diskusie o ďalšom smerovaní mesta, vypracovanie dlhodobého plánu rozvoja mesta s miestnym hlasovaním občanov mesta Svit, nielen poslancov MZ.

Komunitná činnosť

 • Podpora folkloristov a umeleckých skupín v meste, podpora a zavedenie tradície aspoň jedného folklórneho festivalu v meste s pozvaním folkoristov z okolitých miest a obcí.
 • Podpora činností CVČ a rodinného centra v našom meste. Pomoc pri vypracovaní projektov a výziev v spolupráci s Úniou materských centier.
 • Podpora činností, programov a stretnutí klubov dôchodcov. Pomoc pri vypracovaní projektov z komunitných výziev.
 • Aktívne zapojenie všetkých komunít v meste pri príprave športových a spoločenských udalostí.

Ekológia, životné prostredie, voľný čas

 • Vypracovanie plánu separovania odpadov z domov a domácností za účelom lepšieho zhodnocovania odpadov a zníženie mestských  nákladov na jeho likvidáciu.
 • Úprava prostredia cyklochodníka v časti patriacej Svitu.
 • Likvidácia suchých stromov z mesta, revitalizácia mestskej zelene a vytvorenie mestského „spomienkového“ parku zo stromčekov posadených pri rôznych životných udalostiach.
 • Zhodnotenie spracovaného mestského zeleného odpadu v podobe kompostu pre vytváranie materiálu pre založenie mestských záhonov.
 • Vypracovanie plánu rekreačných a oddychových zón s vytvorením grilovacích miest a altánkov pre obyvateľov Svitu

Mestský úrad

 • Zmena organizačnej štruktúry úradu za účelom vyššej efektivity práce.
 • Zvýšenie terénnej mobility úradníkov v prospech chorých,  imobilných, či ináč postihnutých občanov.
 • Predĺžené úradné hodiny  na popoludnie niektorých pracovísk úradu aspoň na dva dni v týždni.
 • Pravidelné pešie výjazdy vedúcich pracovníkov mesta priamo do ulíc mesta a mestskej časti Podskalka- priamy kontakt s občanmi a konfrontácia s realitou v meste.
 • Zefektívnenie práce mestskej polície.

Primátorka

 • Zníženie platu primátorky.
 • Osobný kontakt a priama komunikácia s obyvateľmi Svitu cez verejný účet na sociálnej sieti- Svit Sviťanom /bez cenzúry/ , ktorej som administrátorom rok a pol, bude zachovaná.
 • Viditeľne verejný  rokovací program, zápisnice z MZ  a uznesenia zasadnutia MZ,
 • Pravidelné informovanie občanov o pripravovaných materiáloch ešte pred zasadnutím MZ a pred prijatím uznesení prostredníctvom soc. sietí, zverejnenie odpovedí na interpelácie poslancov či pripomienky občanov v záujme verejnej diskusie.
 • Prevzatie záštity nad udalosťami či projektami jednotlivých komunít v meste a ich finančná a materiálna podpora v záujme úspešnosti ich vlastných podaných projektov
 • Priama konfrontácia zvolených poslancov  s plnením ich vlastných volebných programov.
 • Pravidelné zasadnutia poslancov MZ  MČ Podskalka s primátorkou priamo v Podskalke za účasti verejnosti, či predstaviteľov miestnych organizácií, okamžité vypracovanie plánu obnovy tejto mestskej časti v spolupráci s poslancami za túto mestskú časť.
 • Iniciovanie spoločných plánov a projektov v rámci upevnenia  vzťahov s vedením kľúčového zamestnávateľa  Chemosvit, a.s.  v meste Svit